Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV 19-0340

Výstupy projektu

Prehľad plánovaných a skutočných výstupov projektu za jednotlivé roky riešenia projektu. Podrobnejšie TU.

Kategória

Rok 2020
plán/skutočnosť

Rok 2021
plán/skutočnosť

Rok 2022
plán/skutočnosť
1.01 Publikácie v karentovaných časopisoch v SR 0/0 0/8 1/
1.02 Publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch 0/4 1/4 1/
1.03 Počet citácií v SCI na publ. v rámci projektu (bez autocitácií) v SR 0/0 0/1 0/
1.04 Citácie v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v rámci projektu (bez autocitácií) v zahraničí 0/0 3/4 5/
1.05 Citácie na publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu v nekarentovaných časopisoch 0/0 0/1 3/
1.06 Práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách v SR 2/2 5/8 5/
1.07 Práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách v zahraničí 0/0 2/0 2/
1.08 Práce publikované v nerecenzovaných periodikách a zborníkoch v SR 1/11 1/7 1/
1.09 Práce publikované v nerecenzovaných periodikách a zborníkoch v zahraničí 2/5 4/27 4/
1.10 Vedecké monografie (rozsah min. 3 autorské hárky) v SR 0/0 0/0 0/
1.11 Vedecké monogragie (rozsah min. 3 autorské hárky) v zahraničí 0/0 0/0 0/

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.