Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV 19-0340

Personálne obsadenie


Zodpovedný riešiteľ: Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.

Riešiteľská organizácia:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA)
Stavebná fakulta
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Spoluriešiteľské organizácie:

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Ústav hydrológie SAV (UH SAV)

Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO)
Lesnícka fakulta


 

Abecedný zoznam riešiteľov projektu:

Milica ALEKSIĆ, Ing. (STUBA)

Zuzana DANÁČOVÁ, Ing., PhD. (SHMÚ)

Michal DANKO, Ing., PhD. (ÚH SAV)

Hana HLAVÁČIKOVÁ, Ing., PhD. (SHMÚ)

Kamila HLAVČOVÁ, prof. Ing. PhD. (STUBA)

Ladislav HOLKO, RNDr., PhD. (ÚH SAV)

Kateřina HRUŠKOVÁ, Mgr., PhD. (SHMÚ)

Martin JANČO, Ing. (ÚH SAV)

Miroslav KANDERA, Ing. (STUBA)

Silvia KOHNOVÁ, prof. Ing., PhD. (STUBA)

Martin KUBÁŇ, Ing. (STUBA)

Danica LEŠKOVÁ, Ing. PhD. (SHMÚ)

Ladislav MARKOVIČ, Mgr. (SHMÚ)

Zuzana ORAVCOVÁ, Ing. (TUZVO)

Jaroslav ŠKVARENINA, prof. Ing, CSc. (TUZVO)

Patrik SLEZIAK, Ing. Ing. PhD. (ÚH SAV)

Ján SZOLGAY, prof. Ing. PhD. (STUBA)

Peter VALENT, Ing. PhD. MSc. (STUBA)

Jaroslav VIDO, doc. Ing. PhD. (TUZVO)

Roman VÝLETA, Ing. PhD. (STUBA)

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.